Mode
Saturday, March 24, 2018

Politikat e Privatesisë

I nderuar vizitor,

Ju bëjmë me dije se, me qëllim për t'ju ofruar një shërbim sa më të mirë, të shpejtë dhe sipas kërkesave tuaja, Posta Shqiptare Sha. ka krijuar disa forma aplikimi, ku disa nga fushat e faqes së Web-it të Postës Shqiptare  si psh. Kërkesa online për Aplikim për Shërbime Postare, apo ankesat e klientëve kërkojnë nga përdoruesi që të plotësojë formën e aplikimit online duke vendosur në këtë mënyrë, edhe disa nga të dhënat e tij personale.

Të dhënat do të grumbullohen, përpunohen dhe ruhen nga Posta Shqiptare në përputhjë të plotë me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" i ndryshuar. Këto veprime do të kryhen sipas parimit të respektimit dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në veçanti të drejtës së ruajtjes së jetës private.

Posta Shqiptare Sha thekson se dhënia e të dhënave tuaja personale nuk është e detyrueshme dhe është në dëshiren e cdo subjekti për të dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar dhe për të vijuar me tej me aplikimin për qëllimin për të cilën ajo kërkohet (psh: aplikim për punë, aplikim për shërbime postare, aplikim i ankeses online).

Në këtë kuadër, Posta Shqiptare dëshiron të vërë në vëmendje te cdo përdoruesi së pasi informacioni ka mbërritur në Web serverin e Postes, kjo e fundit implementon një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e metejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje të plotë me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" i ndryshuar. Ne përdorim masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur të dhënat nën kontrollin tonë kundër manipulimit, humbjes, shkatërrimit, aksesin e personave të paautorizuar dhe zbulimin e paautorizuar. Procedurat tona të sigurisë përmirësohen vazhdimisht duke vënë në funksionim teknologji të reja.

Përdoruesi konfirmon plotësimin dhe vërtetësine e informacionit të dhënë duke deklaruar se ka plotësuar në mënyrë korrekte dhe të vërtetë të gjithë informacionin e kërkuar. Gjithashtu, me plotësimin e aplikimit online, përdoruesi deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshem të informacionit të dhënë për përdorim nga ana e Postës sipas deklarates së privatësise mbi të cilin klienti jep pëlqimin e tij në rastin e aplikimit apo për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale dhe/ose për njoftime promocionale me mjete të ndryshme komunikimi ne rast se subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e tij online (rasti i aplikimeve online për shërbime postare).

Dëshirojme të qartësojme të gjithë subjektet e të dhënave, se informacioni i dhënë prej jush do të përpunohet nga ana jone sipas qëllimit te përcaktuar, apo pëlqimit te klientit, apo përcaktimeve legjislacionit shqiptar. Këto të dhëna nuk i transmetohen palëve të treta të paautorizuara pa pëlqimin e klientit, sipas kuardit të legjislacionit shqiptar për mbrojtjen e të dhënave personale.

Në cdo moment, pasi përdoruesi të ketë dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar në fushat specifike, këtij të fundit i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese pranë Postes Shqiptare , të aksesojë këto të dhëna si dhe të kërkojë korrigjimin e tyre. Ruajtja, trajtimi dhe përpunimi i këtyre të dhënave bëhet në përputhje me ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" i ndryshuar, dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Politika jonë e privatësise mund të ndryshoje në të ardhmen.

Megjithatë në asnjë rast nuk do të mund të kufizohen te drejtat e garantuara nga ligji nr. 9887 datë 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e të Dhënave Personale" i ndryshuar, dhe akteve nënligjore në zbatim te tij.

 

Historik|Misioni|Legjislacioni|Të dhëna Ekonomiko-Financiare|Politikat e Privatesisë|Rregullore për mbrojtjen e të dhenave Personale|Trajnime|Projekte|Mundësi Punësimi |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email