Mode
Saturday, March 24, 2018

Sherbimi Universal Postar

Sipas ligjit ligjit Nr. 46/2015, “Per sherbimet Postare ne Republiken e Shqiperise”:
Çdo përdorues, në Republikën e Shqipërisë, gëzon të drejtën e shërbimit universal
postar, që përfshin ofrimin e vazhdueshëm të shërbimit postar me një cilësi të përcaktuar në
rregulloren e miratuar nga AKEP-i dhe me çmime të përballueshme në të gjitha pikat e
aksesit brenda territorit të tyre.
- Shërbimi universal postar përfshin kërkesat minimale të mëposhtme:
a) pranimin, përpunimin, transportin dhe shpërndarjen e objekteve postare që peshojnë
deri në 2 kg;
b) pranimin, përpunimin, transportin dhe shpërndarjen e pakove postare që peshojnë deri
në 10 kg;
c) shërbimet për objektet postare të regjistruara dhe objektet postare të siguruara
Nisur nga percaktimet e mesiperme te ligjit sherbimet postare universale renditen si me poshte:


Objekte te thjeshta                                        

1. Letra te thjeshta deri ne 2 kg per brenda dhe jashte vendit
2. Kartolina
3. Paketa te vogla deri ne 2 kg per brenda dhe jashte vendit
4. Shtyshkrime deri ne 2 kg per brenda dhe jashte vendit
5. Thase M deri ne 2 kg per brenda dhe jashte vendit


Objekte te porositura  

1. Letra te porositura  deri ne 2 kg per brenda dhe jashte vendit
2. Paketa te vogla deri ne 2 kg per brenda dhe jashte vendit
3. Shtypshkrime 2 kg per brenda dhe jashte vendit
4. Thase “M” 2 kg per brenda dhe jashte vendit


Koliposte e pranuar  deri ne 2 kg per brenda dhe jashte vendit


Sherbimet postare qe ofron Posta Shqiptare |Sherbime Universale Postare |Shërbimi Postar|Lista e mallrave të ndaluara|Tarifa|Kodi Postar |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email