8
8
Shtypshkrime 2018-02-14T10:52:19+02:00

Konsiderohen si shtypshkrime gazetat, revistat, librat, broshurat etj, si dhe te gjitha riprodhimet e nxjerra mbi letër zakonisht nga shtypshkronja.

Duhen ambalazhuar në mënyrë që të sigurohet përmbajtja dhe të mundësohet verifikimi i menjëhershëm i tyre.

Mund të përdoret dhe ambalazh plastik.

Ambalazhi mund të jetë në formë katërkëndëshe, por dhe në formë ruloni me gjatësi jo më shumë se 50 cm dhe me diametër jo më pak se 10 cm.

Pesha nuk duhet të jetë më shumë se 5 kg.

Tarifa e pranimit  për brenda vendit dhe për jashtë vendit tokësore lidhja 1/10,  1/11 dhe ajrore 2/17