8
8
Standartet e cilesise se ofrimit te sherbimit universal postar 2019-04-10T14:16:41+00:00

.

Standardet e miratuara

Informacion per klientin ne kutite postare

Rezultatet vjetore te treguesve te cilesise te Sherbimit Universal Postar:

Paraqitja Hartografike

Realizimi vjetor sipas filialeve