8
8
Standartet e cilesise se ofrimit te sherbimit universal postar 2020-03-05T17:07:49+00:00

Standardet e miratuara

Informacion per klientin ne kutite postare

Rezultatet vjetore te treguesve te cilesise te Sherbimit Universal Postar:

Realizimi vjetor sipas filialeve

Paraqitja Hartografike