8
8
Standartet e cilesise se ofrimit te sherbimit universal postar 2019-12-11T12:52:25+00:00

Standardet e miratuara

Informacion per klientin ne kutite postare

Rezultatet vjetore te treguesve te cilesise te Sherbimit Universal Postar:

Realizimi vjetor sipas filialeve

Paraqitja Hartografike