Mode
Saturday, March 24, 2018

 

Minimize

Metodat e pagesës

POSTA SHQIPTARE / SEKTORI FILATELIK

Të nderuar klientë,

Porositë tuaja mund të na i dërgoni në një nga mënyrat që vijojnë :

Me email në adresën tonë:  
“Posta Shqiptare" / Sektori i filatelisë / Rruga “Reshit Çollaku”. Nr.4  / 1001 Tiranë / SHQIPËRI

Me Fax në numrin : +355 (4) 2232 133
Me email : posta@postashqiptare.al, filatelia@postashqiptare.al   dhe  emona.mara@postashqiptare.al                 

PAGESAT

Për porosinë tuaj, ju duhet të bëni parapagesë në EURO, USD ose monedha të tjera të konvertuara në EURO.

Ju mund të dërgoni para:

Nëpërmjet Eurogiro-s,  në çdo zyrë postare nga Italia, Greqia, Lituania, Spanja, Franca, Zvicra, Gjermania, Rumania, Turqia, Bullgaria, Polonia, Sllovenia, Hungaria, Brazili, Bosnja-Hercegovina.

Me transfertë bankare në Raiffeisen Bank: 
*Posta Shqiptare, Sektori i Filatelisë, Rruga “Rreshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë,Shqipëri, llogaria Bankare Nr. 800 2000 873  (në Euro)  ose  800 0000 873 (në USD), Kodi SWIFT SGSBALTX , IBAN  AL70202110130000008002000873

Për transfertat telegrafike ju duhet të merrni parasysh komisionet e transfertave bankare.

Ju falenderojmë për interesimin tuaj.

Minimize

Payment methods

ALBANIAN POST PHILATELIC DEPARTMENT

Dear Customers,

Your orders can be forwarded to us in one of the following ways :


By mail to our address:  
“Albanian Post" / Philatelic Department / “Reshit Collaku” Str. 4  / 1001 Tirane / ALBANIA

By Fax to +355 (4) 2232 133
By E-mail : posta@postashqiptare.al  and  emona.mara@postashqiptare.al                 


PAYMENT

For your order you are asked to make the payment in advanced in EURO, USD or other hard currency converted in EURO.

You can send money:

By Eurogiro at any post office from Italy, Greece, Lithuania, Spain, France, Switzerland, Germany, Romania, Turkey, Bulgary, Poland, Slovenia, Hungary, Brazil, Bosnia-Hercegovina.

By  bank transfer at Raiffeisen Bank 
*Albanian Post , Philatelic Dept, “Rreshit Collaku” str. 4, Tirane, Albania bank account no.  800 2000 873  (in Euro)  or  800 0000 873 (in USD), SWIFT code SGSBALTX , IBAN  AL70202110130000008002000873

For the wire transfers you have to take in consideration the bank transfer fees.

Thank you for showing your interest 

Historiku i pullës|Emisionet e Pullave|Mënyrat e pagesës|Listat e çmimeve |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email