ÇËSHTJET DOGANORE 2018-03-05T12:28:50+00:00

Objektet dhe mallrat postare i nënshtrohen formaliteteve dhe kontrolleve të nevojshme doganore dhe mund të jenë objekt i tarifës doganore, tatimeve apo taksave të tjeraqë paguehn në import apo eksport apo mund të jenë objekt I përjashtimit nga këto pagesa siaps legjislacionit në fuqi.

Posta shqiptare ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të lehtësuar procedurat e zhdoganimit.

Ekzistojnë disa raste kur objektet mund të bllokohen nga dogana:

1. Objekti juaj është bllokuar për kontroll fizik

2. Në rast se objekti juaj është blerje online dhe vlera e deklaruar e tij I kalon 22 euro atëhere ju duhet të paguani detyrimin doganor në shumën 22.4% të vlerës së deklaruar.

3. Në rast se objekti juaj është dhuratë dhe vlera e daklaruar e tij është më e madhe dhe 45 dollarë, atëherë ju duhet të paguani detyrimin doganor në shumën 22.4% të vlerës së deklaruar.