Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1. 23.03.2016 Kërkesë për informacion të kontakteve zyrtare 25.03.2016 Përfunduar E plotë Nuk ka
2. 04.11.2016 Kërkesë për Informacion/Dokumentacion lidhur me aktivitetin e Posta Shqiptare, arsimimin, kualifikimet, buxhetin, rregullore, kontratat e lidhura me procedura prokurimi , raporte auditimi etj.. 10.11.2016 Fotokopje e dokumentacioni të kërkuar dhe dhënie informacioni. Përfunduar E plotë Nuk ka
3. 05.12.2017 Kërkesë për Informacion lidhur me dërgimin e postës vështirësitë me adresat, a ka filluar dërgimi i gjobave të spikatura nga radaret automatik në rrugë, nëpër personat përkatës. Nëse po, ju lutem një bilanc sesa gjoba janë dorëzuar nga Policia e Shtetit pranë Postës Shqiptare dhe sa prej tyre kanë mbërritur në destinacion, nëse procesi i shpërndarjes së gjobave në adresat përkatëse nuk ka filluar nga Posa Shqiptare ju lutem më bëni me dije. 11.12.2017 Përfunduar E plotë Nuk ka
4. 12.02.2018 Një kopje të plotë, të përditësuar, të listës / organikës së stafit që punon në Autoritetin TuajPublik duke përfishirë: Rolin / funksionin e punës, emër, mbiemër, datën zyrtare të fillimit të punës,adresën e postës elektronike (email) dhe numrin e telefonit për përdorim zyrtar. 21.02.2018 Përfunduar E plotë Nuk ka
5. 19.04.2018 Kërkesë për të raportuar në format statistikor në pyetësorin e dërguar mbi zbatimin e Ligjit nr. 7995 datë 20.09.1995 “Për Nxitjen e Punësimit” (i ndryshuar). 27.04.2018 Përfunduar E plotë Nuk ka
6. 15.05.2018 Kërkesë për Informacion per z. Albert Bregu 21.05.2018 Përfunduar E plotë Nuk ka
7. 20.07.2018 Kthim përgjigje duke ju referuar Vendimit Nr 154, datë 18.07.2018, të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 15.08.2018 Përfunduar E plotë Nuk ka
8. 09.01.2021 Kerkese per informacion per emerimet e punonjesve ne shoqerine posta shqiptare Janar 2010-Janar 2021 (Gazetar Adriatik Doci) 18.01.2021 Shtyrje afati E plotë Nuk ka
9. 09.01.2021 Kerkese per informacion per emerimet e punonjesve ne shoqerine posta shqiptare Janar 2010-Janar 2021 (Gazetar Adriatik Doci) 27.01.2021 Përfunduar E plotë Nuk ka
10. 19.05.2021 Kerkese per informacion ,Partia Demokratike e Shqiperise 27.05.2021 Përfunduar E plotë Nuk ka
11. 11.11.2021 Kerkese per paisje me  me mandate ishpensionistiti Spiro Musha(kerkuesi Rajmonda Musha) 15.11.2021 Dërguar me postë E plotë Nuk ka
12. 10.01.2022 Kërkese per informacion (MCN TV) 14.01.2022 Dërguar me postë E plotë Nuk ka
13. 11.01.2022 Kerkese për informacion (Gazetar Adriatik Doçi) 14.01.2022 Dërguar me e-mail E plotë Nuk ka
14. 17.01.2022 Kerkese per informacion Rashela Shehu
(Gazeta Birn Albania)
21.01.2022 Dërguar me e-mail E plotë Nuk ka
15. 31.01.2022 Kerkese per Informacion (Dorian Matlija “Res Publica”) 04.02.2022 Dërguar me e-mail E plotë Nuk ka
16. 16.03.2022 Kerkese Informacion (Valter Bebri) 25.03.2022 Derguar me e-mail E plotë Nuk ka
17. 07.04.2022 Kerkese informacion e re (Valter Bebri) 15.04.2022 Derguar me e-mail E plotë Nuk ka

 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X