Flota Ekologjike "Shko Gjelbër"

Shko Gjelbër me një flotë të modernizuar ekologjike

Përgjegjësia Sociale Korporative si një nga 3 shtyllat e misionit të Postës Shqiptare është e orientuar drejt  mbështetjes së kauzave të ndryshme sociale me impakt në komuninitetin  ku kompania jonë ushtron aktivitetin e saj.

Vitet e fundit “Mbrotja e Mjedisit është shndërruar në një ndër kauzat më të ndjeshme, ku aktorë të ndryshëm të shoqërisë si kompani, opëratorë postarë financiarë, ogranizata ente publike etj, kanë zhvendosur vëmendjën në gjetjen e mënyrave alternative dhe përdorimin e teknologjisë  për reduktimin e ndotjes së mjedisit.

Si në vende të tjera edhe në Shqipëri janë bërë vazhdimisht përpjekje që nxisin rritjen e ndërgjegjësimit duke ndërmarrë një sërë nismash për reduktimin e ndotjes mjedisore, si fushata sensibilizuese për përdorimin e mjeteve elektrike dhe ato eco-friendly, duke siguruar lehtësira në infrastrukturë.  Të tilla nismave iu është bashkangjitur edhe Posta Shqiptare, duke implementuar projektin e përdorimit të flotës ekologjike për kryrjen e aktivitetit të përditshëm postar.

Në kuadrin  e strategjisë për mbrojtjen e mjedisit global të paraqitur në Kongresin e 21-të  të Unionit Postar të Përbotshëm (UPU-së), në të cilën propozohej, që çdo operator postar, anëtar i UPU-së duhet të luajë një rol aktiv në mbrojtjen e mjedisit global bazuar  në zhvillimin  e strategjive  afatmesme  dhe  afatgjata” si dhe në strategjinë e miratuar në 2015  nga të gjitha Shtetet Anëtare të Kombeve të Bashkuara për Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) deri në  vitin 2030, duke ofruar një plan të përbashkët për paqen dhe prosperitetin për njerëzimin dhe planetin tonë, tani dhe në të ardhmen,  duke bërë thirrje urgjente për veprim nga të gjitha vendet - të zhvilluara dhe në zhvillim - në një partneritet global, Posta Shqiptare Sh.A. hartoi  dhe aplikoi në  Sekretariatin e Bordit  të Q.S.F. (Fondi i Cilësisë  të Shërbimeve) pranë  Unionit Postar të Përbotshëm (U.P.U.), projektin, për mbrojtjen  e mjedisit  dhe përmirësimin e treguesve të cilësisë  të shërbimit  postar “Shko Gjelbër me një flotë të modernizuar  dhe ekologjike si më poshtë vijon :

Qëllimi i projektit  “Shko Gjelbër me një flotë të modernizuar  dhe ekologjike” është:

  • Mbrojtja e mjedisit global, përmirësimi  i cilësisë të shëndetit nëpërmjet zvogëlimit të  ndikimit  negativ të dyoksidit të karbonit në atmosferë, në kuadër të mbështetjes së direktivës të  U.P.U.-së për mbrojtjen e mjedisit global ku  theksohet se, shkaku kryesor i ndotjes së mjedisit në operacionet postare është flota e automjeteve  të çdo operatori  postar.
  • Fuqizimi  i flotës të transportit  të dërgesave  postare me automjete ekologjike  të Posta Shqiptare Sh.A., si operatori i vetëm publik në vendin tonë, me qëllimin  e ofrimit të shërbimeve postare  për të gjithë përdoruesit  sipas standardeve  të cilësisë  të U.P.U.-së  dhe PostEuropës .
  • Rinovimin e 20% të automjeteve të amortizuara të flotës ekzistuese me mjete ekologjike dhe 100%  elektrike,  duke ulur  shpenzimet në konsumin e karburantit dhe të mirëmbajtjes së automjeteve.

Projekti “Shko Gjelbër me një flotë të modernizuar  dhe ekologjike” u miratua me  kodin  QSFALB1803  nga  Bordi Drejtues i Q.S.F. (Fondi i Cilësisë  të Shërbimeve) pranë  Unionit Postar të Përbotshëm (U.P.U.) .

Projekti  është  implementuar  në  katër  Filiale sipas  propozimeve të përcaktuara  në draft projektin  e propozuar.

Posta Shqiptare Sh.A., fuqizoi flotën  e automjeteve  me 12  furgonë  ekologjik kargo nga të cilët : shtatë  furgona ekologjikë  kargo , pesë furgonë 100%  elektrikë  kargo  dhe 6 stacione  karikimi  EV , të cilët u shpërndanë  përkatësisht  në filialet :

  • Filiali i Qendrës Tranzite
  • Filiali i Postës Tiranë 
  • Filiali i Postës  Durrës 
  • Filiali i Postës  Vlorë 

Nga monitorimi i automjeteve  ekologjike rezulton  se janë përmirësuar standardet e shërbimit të shpërndarjes  të objekteve postare duke ndikuar në rritjen e performancës të shërbimit postar ndaj klientëve  të Postës Shqiptare  Sh.A , në Cilësi , Shpejtësi , Siguri , Besueshmëri, njëkohësisht  duke ndikuar  në uljen e ndikimit  negativ të dyoksidit të karbonit në atmosferë dhe ruajtjen  e mjedisit  për komunitetin  që u shërbejmë kudo  ku ato ndodhen.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X