Komisione

Shërbimi Përshkrimi Tarifa
Energji elektrike OSHE Arkëtime të faturave të abonentëve të OSHE 0 lekë
Ujësjellës Kanalizime UKT Arkëtim i faturave të konsumit të ujit për llogari të UKT 30 lekë
Gjoba Arkëtim i gjobave të Policisë së Shtetit/Policisë Bashkiake për kundravajtjet administrative 50 lekë
Tatime Arkëtime të detyrimeve të tatimpaguesve 150 lekë
Dogana Arkëtime të detyrimeve doganore për Blerje Online 500 lekë
Kopshte - Cerdhe Arkëtim i detyrimit të qëndrimit të fëmijëve në kopshte/cerdhe për llogari të QEZHEF 50 lekë
Albtelecom

Rimbushje online/

Arkëtim i faturave të Albtelecom

0 lekë
One Rimbushje online 0 lekë

 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X