8
8

Uncategorized @sq

/Uncategorized @sq

Kuadri ligjor rregullator Tekstet e plota

Ligji nr. 46/2015 “Për Shërbimet Postare në Republikën e Shqipërisë” Ky ligj përcakton rregullat për ofrimin dhe sigurimin e shërbimeve postare dhe shërbimin universal postar, si dhe kushtet për akses në rrjetin postar në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, përcakton institucionet përgjegjëse për rregullimin e shërbimit postar, si dhe të drejtat dhe detyrimet e ofruesve dhe përdoruesve të shërbimeve postare në Republikën e Shqipërisë. Numri i Fletores Zyrtare 85, Maj 2015. Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; Ky ligj rregullon statusin e tregtarit, themelimin dhe administrimin e shoqërive tregtare, të drejtat dhe detyrimet e themeluesve, të ortakëve dhe aksionarëve, riorganizimin dhe likuidimin e shoqërive tregtare. Shoqëritë tregtare janë shoqëritë kolektive, shoqëritë komandite, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara dhe shoqëritë aksionare. Ligji nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Ky ligj, ndër të tjera, ka si objekt krijimin e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) si [...]

2021-03-31T09:16:21+02:00

Rreth Autoritetit

Posta Shqiptare sh.a është shoqëria më e madhe tregtare që operon në tregun e shërbimeve  postare dhe financiare. Ndër vite, Posta Shqiptare nuk ka patur në fokus vetëm aktivitetin tregtar, por ka shërbyer si një ndërmjetëse  vitale midis biznesit, qytetarëve dhe institucioneve. Pika jonë më e fortë në treg është rrjeti prej 533 zyrash të shtrira në të gjithë Shqipërinë, të cilat nuk do të operonin dot pa stafin përkatës, çka do të thotë se ne kemi edhe një numër shumë të madh punonjësish, rreth 2569. Qëllimi ynë është konsolidimi i pozicionit dhe rritja e reputacionit të kompanisë në tregun e shërbimeve, duke synuar arritjen e standarteve në të njëjtin nivel me Postat homologe të rajonit e më gjerë. SkemëTabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të drejtorëve/ive, arsimit, kualifikimet e drejtuesve. Struktura e pagave Drejtoria e Përgjithshme. Struktura e pagave kategoria e dytë. Struktura e pagave kategoria e parë. Struktura e pagave qendra tranzite. Struktura kategoria e parë [...]

2021-03-31T09:14:59+02:00

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Regjistri i  realizimit 2015 Regjistri i parashikimit 2016 Regjistri i realizimit 2016 Regjistri i parashikimit 2017 Regjistri i realizimit Janar-Prill 2017 Regjistri i realizimit Janar-Gusht 2017 Rregjistri i realizimit janar dhjetor 2017 Regjistri realizimesh prok te vogla Rregjistri i parashikimit 2018 Rregjistri i parashikimit 2018 per blerje te vogla RealizimiJanar-Gusht2018 Regjistri i realizimeve te prokurimit publik per vitin 2018 Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik per vitin 2019 Regjisteri i realizimit te prokurimeve per vitin 2019 Regjistri Parashikimit te Prokurimeve 2020 Rregjister i parashikimit te blerjeve me vlere te vogel 2020 Regjistri i realizimit te prokurimeve per vitin 2020 Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve 2021  

2021-04-02T11:51:42+02:00