8
8

EMISSIONS 2011

/EMISSIONS 2011
EMISSIONS 2011 2020-02-11T17:30:21+02:00
header

EMISSIONS 2011 Technical Data

EUROPE 2011

Issue of 1 set with 1 image and 1 block
Value per set: 200 leke
Block value: 250 leke
Stamp dimensions: 30 x 40 mm
Block dimensions: 80 x 60 mm
Stamp inside: 30 x 40 mm
Sheet compositions: 9 series per sheet
First day cover with series: 410 leke
First day cover with block: 460 leke
Issue date: 29.07.2011
Philatelic print-run: 19 650 series
Philatelic print-run: 14 650 blocks
Postal service print-run: 200 000 stamps (at 200 leke)
FDC with series: 350 items
FDC with block: 350 items
Author: Migailed Delija
Printed in Albania by Adelprint

BOKSI SHQIPTAR

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 50 lekë dhe 100 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Përmasat e bllokut: 90 x 70 mm, pulla në brendësi, 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri:  360 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 460 lekë
Data e emetimit: 26.08.2011
Tirazhi filatelik: 6800 seri
Tirazhi filatelik: 4800 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 300000 pulla (50-lekëshe)
FDC me seri:   200 copë
FDC me bllok:  200 copë
Autor: Renald Vrapi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

THE 20TH ANNIVERSARY OF THE FIRST PLURALIST ELECTIONS

Issue of 1 set with 1 image
Value per set: 150 leke
Stamp dimensions: 34 x 44 mm
Sheet compositions: 9 series per sheet
First day cover: 360 leke
Issue date: 01.09.2011
Philatelic print-run: 5800 series
Postal service print-run: 200 000 stamps (at 150 leke)
FDC: 200 items
Author: Gjin Varfi
Printed in Albania by Adelprint

A DISTINGUISHED FIGURE OF ALBANIAN LITERATURE ISMAIL KADARE

Issue of 1 set with 1 image
Value per set: 40 leke
Stamp dimensions: 43 x 31 mm
Sheet compositions: 9 series per sheet
First day cover: 250 leke
Issue date: 12.09.2011
Philatelic print-run: 7500 series
Postal service print-run: 180 000 stamps (at 40 leke)
FDC: 250 items
Author: Migalied Delija
Printed in Albania by Adelprint

TURIZMI MALOR-VALBONA

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 80 lekë dhe 120 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:  410 lekë
Data e emetimit: 27.09.2011
Tirazhi filatelik:  5800 seri
Tirazhi shërbim postar: 300000 pulla (80-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Laert Kraja
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

THE 90TH ANNIVERSARY OF THE ALBANIAN RED CROSS

Issue of 1 set with 2 image
Value per set: 70+10 leke and 120 leke
Stamp dimensions: 43 x 31 mm
Sheet compositions: 4 series per sheet
First day cover: 410 leke
Issue date: 04.10.2011
Philatelic print-run: 6800 series
Postal service print-run: 13 000 stamps (at 120 leke)
FDC: 200 items
Author: Bertrand Shijaku
Printed in Albania by Adelprint

CARRIER PIGEONS

Issue of 1 set with 2 image
Value per set: 10 leke AND 1000 leke
Stamp dimensions: 40 x 40 mm
Sheet compositions: 4 series per sheet
First day cover: 1220 leke
Issue date: 09.10.2011
Philatelic print-run: 5800 series
Postal service print-run: 80 000 stamps (at 1000 leke)
FDC: 200 items
Author: Migailed Delija
Printed in Albania by Adelprint

ALBANIAN MOSAICS OF THE PALEOCHRISTIAN PERIOD

Issue of 1 set with 3 image
Value per set: 20 leke, 60 leke and 120 leke
Stamp dimensions: 34 x 44 mm
Sheet compositions: 3 series per sheet
First day cover: 410 leke
Issue date: 14.10.2011
Philatelic print-run: 5800 series
Postal service print-run: 300 000 stamps (at 20 leke)
FDC: 200 items
Author: Mikel Telo
Printed in Albania by Adelprint

THE FORUM OF ADRIATIC – IONIAN CITIES

Issue of 1 set with 1 image
Value per set: 90 leke
Stamp dimensions: 40 x 30 mm
Sheet compositions: 9 series per sheet
First day cover: 300 leke
Issue date: 18.11.2011
Philatelic print-run: 4800 series
Postal service print-run: 150 000 stamps (at 90 leke)
FDC: 200 items
Author: Albanian Post
Printed in Albania by Adelprint

ALBANIAN FLORA

Issue of 1 set with 3 image
Value per set: 30 leke, 70 leke and 100 leke
Stamp dimensions: 30 x 40 mm
Sheet compositions: 3 series per sheet
First day cover: 410 leke
Issue date: 05.12.2011
Philatelic print-run: 5800 series
Postal service print-run: 400 000 stamps (at 30 leke), 787 000 (at 70 leke)
FDC: 200 items
Author: Rudina Memaga
Printed in Albania by Adelprint

NUDES IN ALBANIAN FIGURATIVE ART

Issue of 1 set with 3 image and 1 block
Value per set: 10 leke, 90leke and 100 leke
Block value: 250 leke
Stamp dimensions: 34 x 44 mm
Block dimensions: 90 x 70 mm, stamp inside, 34 x 44 mm
Sheet compositions:3 series per sheet
First day cover with series: 410 leke
First day cover with block: 460 leke
Issue date: 22.12.2011
Philatelic print-run: 5800 series
Philatelic print-run: 3800 blocks
Postal service print-run: 400 000 stamps (at 10 leke), 300 000 stamps (at 100 leke)
FDC with series: 200 items
FDC with block: 200 items
Author: Genti Korini
Printed in Albania by Adelprint