8
8

EMISSIONS 2017 Technical Data

/EMISSIONS 2017 Technical Data
EMISSIONS 2017 Technical Data 2020-02-11T17:26:40+02:00
header

EMISSIONS 2017 Technical Data

January 28, The European Day of Personal Data Protection

Issue date: 28.12.2017
The issue consists of 1 stamp
Author: Artion Baboçi
Value per set: 2500 lekë
Print-run: 53500 stamps (at 2500 lekë)
Stamp dimensions: 40 x 30 mm
Sheet composition: 9 stamps per sheet
Sheet composition for postal service: 28 stamps per sheet (at 2500 lekë)
First day cover with stamp: 250 pieces
First day cover price with stamp: 2620 lekë
Printed in  Albania by  Adel CO

Albanian Art – Drawings

Issue date: 27.12.2017
The issue consists of 1 set with 8 stamps
Works: National Arts Gallery Fund
Value per set: 30 lekë, 40 lekë, 50 lekë, 80 lekë, 90 lekë, 100 lekë, 180 lekë and 190 lekë
Print-run: 254.000 stamps (at 30 lekë), 4.000 stamps (at 40 lekë), 404.000 stamps (at 50 lekë), 224.000 stamps (at 80 lekë), 4.000 stamps (at 90 lekë), 334.000 stamps (at 100 lekë), 104.000 stamps (at 180 lekë), 84.000 stamps (at 190 lekë)
Stamp dimensions: 44 x 34 mm, 34 x 44 mm,  34 x 44 mm, 34 x 44 mm, 31 x 43 mm, 31 x 43 mm, 31 x 43 mm
Sheet composition: 9 stamps per sheet
Sheet composition for postal service: 24 stamps per sheet (30-lekëshe), 24 stamps per sheet (50- lekëshe), 24 stamps per sheet (at 80 lekë), 24 stamps per sheet (at 100 lekë), 24 stamps per sheet (at 180 lekë), 24 stamps per sheet (at 190 lekë),
First day cover : 250 + 250 pieces
First day cover price with set: 1000 lekë
Printed in  Albania by Adel CO

Albanian National Craft – Glass Works

Issue date: 23.12.2017
The issue consists of  1 set with 4 stamps and 1 block
Author: Xhoan Guga
Value per set: 5 lekë, 40 lekë, 90 lekë and 130 lekë
Block value: 200 lekë
Print-run: 73.500 stamps (at 5 lekë), 3.500 stamps (at 40 lekë), 3.500 stamps (at 90 lekë), 133.500 stamps (at 130 lekë)
Print-run: 3500 blocks (at 200 lekë)
Stamp dimensions: 40 x 40 mm
Block dimensions: 80 x 60 mm, stamps in interior 40 x 40 mm
Sheet composition: 2 series per sheet
Sheet composition for postal service: 20 stamps per sheet (at 5 lekë), 20 stamps per sheet (at 130  lekë)
First day cover with set: 250 pieces
First day cover with block: 250 pieces
First day cover price with set: 385  lekë
First day cover price with block: 320  lekë
Printed in Albania  by  Adel CO

Albanian Fauna – Endangered species

Issue date: 21.12.2017
The issue consists of 1 stamps and 1 block
Author: Rigels Lulo
Value per set: 120 lekë
Block value: 190 lekë
Print-run: 303.000 stamps (at 120 lekë)
Print-run: 3000 blocks (at 190 lekë)
Stamp dimensions: 40 x 30 mm
Block dimensions: 80 x 60 mm, stamps in interior 40 x 30 mm
Sheet composition: 9 stamps per sheet
Sheet composition for postal service: 28 stamps per sheet (at 120 lekë)
First day cover with stamp: 250 pieces
First day cover with block: 250 pieces
First day cover price with stamp: 240 lekë
First day cover price with block: 310 lekë
Printed in Albania by Adel CO

Albanian Immigration and Diaspora on International Immigration Day

Issue date: 18.12.2017
The issue consists of 1 set with 2 stamps
Author: Petraq Papa
Value per set: 60 lekë and 250 lekë
Print-run: 3.500 stamps (at 60 lekë), 13.500 stamps (at 250 lekë)
Stamp dimensions: 34 x 44 mm
Sheet composition: 4 set per sheet
Sheet composition for postal service: 24 stamps per sheet (at 250 lekë)
First day cover: 250 pieces
First day cover price with set: 725 lekë
Printed in Albania by  Adel CO

The 2017 World Championship of Water Sports

Issue date: 15.12.2017
The issue consists of 1 set with 2 stamps
Author: Bertrand Shijaku
Value per set: 60 lekë and 90 lekë
Print-run: 124.000 pulla (at 60 lekë), 4.000 stamps (at 90 lekë)
Stamp dimensions: 42.5 x 26.5 mm
Sheet composition: 4 series per sheet
Sheet composition for postal service: 36 stamps per sheet (at 60 lekë)
First day cover: 250 pieces
First day cover with set: 270 lekë
Printed in Albania by Adel CO

Distinguished international personalities

Issue date: 12.12.2017
The issue consists of 1 set with 3 stamps
Author: Llazar Taçi
Value per set: 20 lekë, 90 lekë and 140 lekë
Print-run: 183.000 stamps (at 20 lekë), 3000 stamps (at 90 lekë), 73.000 stamps (at 140 lekë)
Stamp dimensions: 43 x 31 mm
Sheet composition: 2 series per sheet
Sheet composition for postal service: 24 stamps per sheet (at 20 lekë), 24 stamps per sheet (at 140 lekë)
First day cover: 250 pieces
First day cover price with set: 370 lekë
Printed in  Albania by  Adel CO

Distinguished national personalities 

Issue date: 05.12.2017
The issue consists of 1 set with 4 stamps
Author: Artion Baboçi
Value per set: 10 lekë, 40 lekë, 70 lekë and 90 lekë
Print-run: 202.500 stamps (at 10 lekë), 2500 stamps (at 40 lekë), 502.500 stamps (at 70 lekë), 2500 stamps (at 90 lekë)
Stamp dimensions: 34 x 44 mm
Sheet composition: 2 series per sheet
Sheet composition for postal service: 24 stamps per sheet (at 10 lekë), 24 stamps per sheet (at 70 lekë)
First day cover: 250 pieces
First day cover price with set: 330 lekë
Printed in Albania by Adel CO

TURIZMI SHQIPTAR

Emisioni përbëhet nga 1(seri) seri me 2(dy) pulla
Data e emetimit:
 24.11.2017
Autor: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 40 lekë dhe 1000 lekë
Tirazhi: 4.500 pulla (40-lekëshe), 104.500 pulla (1000-lekëshe)
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (1000-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 1160 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

Europe 2017 – Castles

Issue date: 18.11.2017
The issue consists of 1 stamp and 1 block
Author: Gentjan Gjikopulli
Value per stamp: 200 lekë
Block value: 250 lekë
Print-run: 155500 stamps (at 200 lekë)
Print-run: 5500 blocks (at 250 lekë)
Stamp dimensions: 40 x 30 mm
Block dimensions: 80 x 60 mm, stamp in interior 40 x 30 mm
Sheet composition: 9 stamps per sheet
Sheet composition for postal service:  28 stamps per sheet (at 200 lekë)
First day cover with stamp: 250 pieces
First day cover with block: 250 pieces
Booklets: 1000 pieces  stamps used in booklets 1000 pieces, blocks used in booklets 1000 pieces)
First day cover price with stamp: 320 lekë
First day cover price with block: 370 lekë

Albanian Flora

Issue date: 01.11.2017
The issue consists of 1 series with 2 stamps
Author: Petraq Papa
Value per set: 150 lekë and 250 lekë
Print-run: 153.000 stamps (at 150 lekë), 103.000 stamps (at 250 lekë)
Stamp dimensions: 30 x 40 mm
Sheet composition: 4 series per sheet
Sheet composition for postal service: 28 stamps per sheet (at 150 lekë), 28 stamps per sheet (at 250 lekë)
First day cover: 250 pieces
First day cover price with set: 520 lekë
Printed in Albania by Adel CO