8
8

Ftesë për aplikim për marrjen pjesë në procedurën që do do të zhvillohet për lidhjen e kontratës kolektive

/Ftesë për aplikim për marrjen pjesë në procedurën që do do të zhvillohet për lidhjen e kontratës kolektive
Ftesë për aplikim për marrjen pjesë në procedurën që do do të zhvillohet për lidhjen e kontratës kolektive 2021-06-30T14:54:43+02:00

Ftesë për aplikim për marrjen pjesë në procedurën që do do të zhvillohet për lidhjen e kontratës kolektive

Në kuadër të nisjes së procedurave për nënshkrimin e kontratës kolektive të punonjësve, Posta Shqiptare fton Organizatat Sindikale të interesuara për aplikim të dërgojnë pranë Protokollit të Drejtorisë së Përgjithshme, dokumentat:

? Kërkesë me shkrim.
? Statutin e Sindikatës.
? Vendimin e Gjykatës lidhur me regjitrimin si person juridik të organizatës.
? Treguesit mbi përfaqësueshmërinë.

Dokumentat e kërkuara duhet t’i dërgoni pranë Zyrës së Protokollit në Drejtorinë e Përgjithshme brenda 14 ditëve, duke nisur nga dita e sotme.