8
8
Fushata publicitare në median vizive 2018-09-04T15:17:11+02:00

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 1195 datë 05.08.2008 (pika ç) “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e administratës shtetërore”, Posta Shqiptare sh.a.

Ju fton të paraqisni ofertën tuaj pwr realizimin e blerjes së shërbimit për procedurën si më poshtë:

“Fushata publicitare në median vizive”

Me fond limit 4.900.000 (katër milion e nëntëqind mijë) lekë pa T.V.SH.

– Data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është data 13/ 09/2018 ora 11:00

– Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.

– Kriteret e kualifikimit dhe dokumentacionin e tenderit mund ti tërhiqni pranë Drejtorisë së Përgjithshme së Postës Shqiptare, adresa. Rr.“Reshit Çolloku”, Nr. 4 Tiranë.