8
8
Kartpostale 2018-02-14T10:56:17+02:00

Pëmbajnë një tekst, një urim, përgëzim, falenderim, ngushëllim dhe shprehje të tjera të kësaj natyre.

Ato mund të jenë dhe kartolina me pamje.

Kartëpostalet janë të thjeshta dhe me përgjigje të paguar. Kanë përmasat 90*140 mm.

Ato mund të shtypen nga Administratat postare dhe mund të jenë me pullën e afrankimit të stamposur në të ose dhe pa pullë.

Kartëpostalet mund të shtypen dhe nga firma tregtare apo ente ekonomike, por në asnjë mënyrë me pulla të stamposura mbi to.

Pranohen sipas tarifës postare.