8
8

New ARKËTIME

/New ARKËTIME
New ARKËTIME 2021-06-11T09:01:52+02:00
arketime

ARKËTIME

Faturat e energjisë elektrike mund t’i paguani menjëherë me 0 (zero) komision në çdo zyrë postare.

Paguani dhe informohuni mbi shërbimin tonë të shpejtë dhe të sigurt në të gjithë Shqipërinë.

Me paraqitjen e Librezës OSHEE, apo faturës së energjisë elektrike ju mund të:

 1. Paguani faturën e energjisë elektrike.
 2. Paguani detyrimin e prapambetur në formën e Akt-Marrëveshjes me OSHEE.
 3. Informoheni mbi detyrimet e prapambetura dhe kamat-vonesat.

Gjithçka me 0 (zero) komision!

Kujdes! Pas kryerjes së pagesës ju do të pajiseni me mandatin që vërteton këtë veprim dhe mund të vulosni Librezën e OSHEE. Ruajeni mandatin si provë të shlyerjes së detyrimit tuaj!

Faturat e konsumit mujor të ujit për Tiranën dhe Durrësin, si dhe faturat e prapambetura të UKT dhe UKD mund të paguhen menjëherë, në të gjitha zyrat postare, ku mund të:

 1. Informoheni mbi vlerën e detyrimit.
 2. Paguani direkt në sistemin e UKT dhe UKD (online).
 3. Hiqni në çast detyrimin ndaj UKT dhe UKD.
 4. Dokumentoni pagesën e faturave tuaja.

Në të gjitha zyrat postare , ju mund të bëni:

 1. Kontrollin për gjobat e kundravajtjeve rrugore në sistem (ONLINE).
 2. Kryerjen e Pagesës së Gjobës.
 3. Verifikimin për heqjen e gjobës në momentin e pagesës (ONLINE).

Bazuar në marrëveshjet e lidhura me Bashkitë, Posta Shqiptare kryen arkëtimin e detyrimeve të personave juridik/fizik që kanë për bashkitë në të cilat janë nën juridiksion.

 1. Klienti, i cili do të paraqitet në sportelet e Postës Shqiptare duhet të jetë i pajisur detyrimisht me faturën për arkëtim, të lëshuar nga Bashkitë respektive. Arkëtimi kryhet në sistem dhe manualisht.
 2. Klienti pajiset me një kopje të mandat arkëtimit, i cili nënshkruhet dhe vuloset nga punonjësja e sportelit, si edhe nënshkruhet nga klienti qe arkëton vlerat.
 1. Arkëtimet e sigurimeve kryhen pasi klienti paraqet formularin e njoftimit për pagesën e kontributit vullnetar, i plotësuar nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore.
 2. Shërbimi i arkëtimit të kontributit të bujkut kryhet pasi klienti paraqet një urdhër veprimi, i plotësuar nga DRSSH.

Bazuar në marrëveshjen e lidhur me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, Posta Shqiptare luan rolin e ndërmjetësit, duke i ardhur në ndihmë klientit për legalizimin e dokumentave që do të përdoren jashtë shtetit.

 1. Shërbimi i legalizimit kryhet në gjitha zyrat postare të Postës Shqiptare për llogari të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme.
 2. Shërbimi financiar përfshin arkëtimin e vlerës së pullës së taksës konsullore dhe komisionin e shërbimit.

Bazuar në marrëveshjen e lidhur me Ministrinë e Drejtësisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjve, Posta Shqiptare pranon në sportelet e zyrave postare aplikimet e klientëve për pajisjen me Çertifikatë të Gjendjes Gjyqësore, Dëshmi Penaliteti.

 1. Klienti paraqitet në sportel me një mjet identifikimi (kartë idenditeti ose pasaportë) dhe plotëson formularin e aplikimit për Dëshmi Penaliteti.
 2. Pasi është plotësuar formulari, kryhet arkëtimi i vlerës së Pullës Gjyqësore. Arkëtimi kryhet në sistem dhe klienti pajiset me mandat arkëtimi të nënshkruar nga arkëtari i zyrës postare dhe nga klienti.
 3. Për të tërhequr këtë dokumet klienti duhet të paraqitet tek i njëjti sportel që ka kryer aplikimin.

Posta Shqiptare kryen në të gjitha Zyrat Postare shërbimin e arkëtimit të tarifave shkollore si më poshtë:

 1. Arkëtim për maturë shtetërore
 2. Vërtetim për kurse pasuniversitare
 3. Tarifë, vërtetim notash
 4. Tarifë regjistrimi për master
 5. Tarifë regjistrimit në universitet
 6. Legalizim për MASH
 7. Arkëtim për AKP (Agjensia Kombëtare e Provimeve)

Çdo klient duhet të pajiset me faturën për arkëtim të lëshuar nga universitetet. Arkëtimi mund të bëhet si në sistem dhe manualisht. Pas kryerjes së shërbimit, klienti pajiset me mandat arkëtimi të nënshkruar nga punonjësja dhe klienti.

– Posta Shqiptare është licensuar nga Ministria e Financave si agjent shitjesh i pullës së taksës për zyrat noteriale . Në zyrat postare shiten pulla takse të prerjeve të ndryshme.

Bazuar në marrëveshjen me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Posta Shqiptare luan rolin e Agjentit Doganor për kryrjen e zhdoganimeve të objekteve ndërkombëtare që janë objekt i procedurave doganore. Për realizimin e këtij shërbimi veprohet si më poshtë:

 1. Agjenti doganor i Postës Shqiptare, në bazë të dokumentacionit të dhënë nga përfaqësuesja e autoritetit doganor, sipas përshkrimit të mallit, për kodin e nomenklaturës së mallrave 9900,do të përcaktojë vlerën që klienti duhet të shlyejë për llogari të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.
 2. Vlera e detyrimit doganor do të vendoset në njoftimin që merr klienti.
 3. Kjo vlerë nuk do të ketë të përfshirë komisionin e Postës Shqiptare.
 4. Vlera e detyrimit doganor e vendosur në lajmërim njoftimin e klientit do të gjenerohet nga eterna postare (sipas përkatësisë së sektorevëe), për t’u vijuar më pas nga punonjëset e përpunimit në filialin/degën e postës përkatëse.
 5. Arkëtimi kryhet në sistem dhe klienti pajiset me mandat arkëtimi.

Bazuar në marrëveshjen me Bashkitë e qyteteve, Posta Shqiptare ofron shërbimin e arkëtimit të faturave për fëmijët që frekuentojnë kopshtet dhe çerdhet.

 1. Çdo prind fëmije paraqitet në sportelet e Postës Shqiptare me faturën për arkëtim çdo muaj të lëshuar nga Qendrat Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve.
 2. Shërbimi realizohet në sistem dhe klienti pajiset me mandat arkëtimi të nënshkruar nga punonjësja dhe klienti.

Posta Shqiptare ofron në zyrat e saj edhe shërbimin për arkëtimin e pagesave të akomodimit të studentëve në konviktet shtetërore.

 1. Studenti paraqitet në sportelet e postës për të kryer pagesën, pasi është pajisur nga Ndërmarja e Trajtimit të Studentëve me formularin përkatës.
 2. Në bazë të formularit bëhet pagesa, ku shënohet numri i godinës dhe numri i dhomës ku do të akomodohet.
 3. Studenti pajiset me mandat arkëtimi të nënshkruar nga punonjësja.

Prej datës 31 Tetor 2018, në Filialet dhe Degët e Postës Shqiptare, në të gjithë Shqipërinë, ka filluar kryerja e shërbimit financiar të arkëtimit të detyrimeve tatimore për llogari të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nga bizneset e vogla dhe të mëdha, si dhe profesionet e lira, të cilët janë subjekt TVSH-je.

Klienti paraqitet pranë zyrës postare i pajisur me dy kopje të dokumentit “Formulari i deklarimit të pagesës”  osë “Urdhër pagesë”, të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ku gjenden të dhënat dhe shuma e detyrimit tatimor të tatimpaguesit.

Pas kryerjes së shërbimeve dhe depozitimit të vlerave monetare, klientit i dorëzohet një kopje e dokumentit të “Formularit të deklarimit të pagesës”, së bashku me mandatin e arkëtimit, të nënshkruar dhe të vulosur me vulën e shërbimit nga punonjësi i shërbimit.