8
8

New REGJISTRIMI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

/New REGJISTRIMI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
New REGJISTRIMI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021-01-28T23:48:40+02:00
1

REGJISTRIMI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor

Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i   kërkesës Tarifa
1. 23.03.2016 Kërkesë për informacion të kontakteve zyrtare 25.03.2016 Përfunduar Nuk ka
2. 04.11.2016 Kërkesë për Informacion/Dokumentacion lidhur me aktivitetin e Posta Shqiptare, arsimimin, kualifikimet, buxhetin, rregullore, kontratat e lidhura me procedura prokurimi , raporte auditimi  etj.. 10.11.2016

Fotokopje e dokumentacioni të kërkuar dhe dhënie informacioni.

Përfunduar Nuk ka
3. 05.12.2017 Kërkesë për Informacion lidhur me dërgimin e postës vështirësitë me adresat, a ka filluar dërgimi i gjobave të spikatura nga radaret automatik në rrugë, nëpër personat përkatës. Nëse po, ju lutem një bilanc sesa gjoba janë dorëzuar nga Policia e Shtetit pranë Postës Shqiptare dhe sa prej tyre kanë mbërritur në destinacion, nëse procesi i shpërndarjes së gjobave në adresat përkatëse nuk ka filluar nga Posa Shqiptare ju lutem më bëni me dije. 11.12.2017 Përfunduar Nuk ka
4. 12.02.2018 Një kopje të plotë, të përditësuar, të listës / organikës së stafit që punon në Autoritetin TuajPublik duke përfishirë: Rolin / funksionin e punës, emër, mbiemër, datën zyrtare të  fillimit të punës,adresën e postës elektronike (email) dhe numrin e telefonit për përdorim zyrtar. 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
5. 19.04.2018 Kërkesë për të raportuar në format statistikor në pyetësorin e dërguar mbi zbatimin e Ligjit nr. 7995 datë 20.09.1995 “Për Nxitjen e Punësimit” (i ndryshuar). 27.04.2018 Përfunduar Nuk ka
6. 15.05.2018 Kërkesë për Informacion per z. Albert Bregu 21.05.2018 Përfunduar Nuk ka
7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

20.07.2018

 

 

 

09.01.2021

 

 

 

09.01.2021

Kthim përgjigje duke ju referuar Vendimit Nr 154, datë 18.07.2018, të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

 

Kerkese per informacion per emerimet e punonjesve ne shoqerine posta shqiptare Janar 2010-Janar 2021 (Gazetar Adriatik Doci)

Kerkese per informacion per emerimet e punonjesve ne shoqerine posta shqiptare Janar 2010-Janar 2021 (Gazetar Adriatik Doci)

15.08.2018

 

 

 

18.01.2021

 

 

 

27.01.2021

Përfunduar

 

 

 

Shtyrje afati

 

 

Perfunduar

Nuk ka

 

 

 

Nuk ka

 

 

Nuk ka