8
8

REALIZIM DHE PRODHIM SPOT-VIDEO TË POSTËS SHQIPTARE

/REALIZIM DHE PRODHIM SPOT-VIDEO TË POSTËS SHQIPTARE
REALIZIM DHE PRODHIM SPOT-VIDEO TË POSTËS SHQIPTARE 2020-09-14T21:40:45+02:00

1.Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 1195 datë 05.08.2008 (pika ç) “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e administratës shtetërore”, Posta Shqiptare sh.a. Ju fton të paraqisni ofertën tuaj realizimin e blerjes së shërbimit për zërin Marketing të parashikuar në programin ekonomik 2020 me tematikë: “REALIZIM DHE PRODHIM SPOT-VIDEO TË POSTËS SHQIPTARE

2.Me fond limit 8.617.000 (tetë milion e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë mijë) lekë pa t.v.sh.

 •  NJOFTIMI I KONTRATËS

 

Seksioni 1.  Autoriteti Kontraktor

 

1.1       Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                            Posta Shqiptare sh.a.

Adresa                         Rruga “Reshit Çollaku”, nr. 4, Tiranë

Tel/Fax                       Tel. 042250699; Faks: + 355 4 2232133

E-mail                         [email protected]

Faqja e Internetit        www.postashqiptare.al

1.2       Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur
Njësi e qeverisjes vendore Tjetër
x

1.3       Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo x

Seksioni 2               Objekti i kontratës

 

2.1Numri i referencës së procedurës/lotit________________________________

2.2       Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

 

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera
x
         

2.3    Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

 

Po Jo x

 

2.4            Lloji i Marrëveshjes Kuadër

 

 Me një Operator Ekonomik                

 Me disa operatorë ekonomikë             

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara        Po                      Jo   

 

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër

 

 

 

2.5  Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:___________(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

 

2.6 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike      

 

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2.8       Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

 1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës 617.000 (tetë milion e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë mijë) lekë pa T.V.SH.
 2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj,  shumatorja e çmimeve për njësi është  __________________________________________
 3. Burimi i Financimit Te ardhurat e Shoqweriswe

Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër   “Realizim Dhe Prodhim Spot-Video Të Postës  Shqiptare

 1. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
  Kohëzgjatja në muaj  ose 40 (dyzete) dite kalendarike nga data e lidhjes së

             kontratës mes palëve.

ose

duke filluar nga   __ /__ /___  me përfundim në  __/__/___

 

2.9.1  Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj:    ose ditë: (nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (4) vjet)
Ose duke filluar nga     // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më             // (dd/mm/vvvv)

2.10     Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.11     Ndarja në Lote:

Po Jo x

Nëse po,

2.12     Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti  dhe fondi limit i loteve) 1_____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________3.____________________________________________________________________________etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13     Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): __

Ose: nga __ në __  

 

2.14     Do të pranohen variantet:

Po Jo x

 

2.14.1       Do të pranohet nenkontraktimi:

Po x Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: Deri në 40%.

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo x

Shenime te tjera

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Operatori duhet te plotesoje kriteret si me poshte vijon;

Kriteret e përgjithshme për kualifikim:

 

Përcaktohen kriteret e kualifikimit si vijojnë:

Per te provuar kapacitetin ligjor, Kandidati duhet të dorëzojë:

 1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
 1. a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
 2. b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
 3. c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e profesional, të lëshuar nga Qëndra Kombëtare të Regjistrimit.

Kriteret e mësipërme të vërtetohen nëpërmjet Ekstraktit Historik të lëshuara nga QKB (Qendra Kombëtare e Biznesit), si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. Extra “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.

 1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
 2. a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
 3. b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,

te lëshuar nga Administrata Tatimore.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Keto kritere (pikat 1,2) duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.

 1. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit.

Operatori ekonomik duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëse dokumentat e sipërpërmendura nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

 1. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
 1. Prokura e posaçme.
 1. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit
 2. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë:

a.Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike;

b.Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit;

 1. Formularin e Ofertës ;
 2. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

  

 1. Kushte specifike

3.1.  Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare vjetore (2017, 2018, 2019) me vlerë jo më pak se 39 % e vlerës limit të kontratës që prokurohet.

3.2. Operatori Ekonomik duhet te paraqese furnizime me natyrë ngjashme të kryera gjatë tre viteve të fundit, me vlere jo me pak se 39 % e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet.

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Kjo procedurë do të kryhet mbi bazën e  VKM-së Nr.1195, datë 05/08/2008 “Për blerjen zhvillim, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radioteleveizive ose botim në median e shkruar dhe për kontrata , për kohë transmetimi , nga organet e Administratës Shtetërore”

 1. Kriteri i vlerësimit

Oferta me çmimin më të ulët do të shpallet fituese.

 1. Afati i zbatimit të kontratës:
 2. Zbatimi i kontratës do të fillojë efektet nga e nesërmja pas nënshkrimit të kontratës mes palëve dhe Afati i ofrimit të këtij shërbimi është 40 (dyzete) dite kalendarike nga data e lidhjes së kontratës mes palëve.
 3. Afati përfundimtar për paraqitjen e ofertave do të jetë data 21.09.2020 ora 10:00.

Ofertat do të jenë të mbyllura në zarf, të vulosura dhe të dorëzohen nga përfaqësuesit e shoqërive zyrtarisht pranë Postës Shqiptare sh.a. Brenda afatit të përcaktuar.

Ofertat e dorëzuara mbas orës 10:00 të datës 21.09.2020 do të refuzohen. Ofertat do të jenë të mbyllura në zarf, të vulosura dhe të dorëzohen nga përfaqësuesit e shoqërive zyrtarisht pranë Postës Shqiptare sh.a. Brenda afatit të përcaktuar.

Ofertat e dorëzuara mbas orës 10:00 të datës 21.09.2020 do të refuzohen.

2.7  Ofertuesi duhet të dorëzojë ofertën e tij sipas Formularit të Ofertës, Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve Teknike, Deklaratë mbi konfliktin e interesit dhe Deklaratë mbi gjëndjen gjyqësore, mos dorëzimi i deklaratave të mësipërme përbën shkak për skualifikim.

3.Data përfundimtare e paraqitjes së ofertave është data 21/09/2020 ora 10:00

Prane Posta Shqiptare Sh.a, kati i 4 (katert), zyra e Prokurimeve. Rruga “Reshit Çollaku”. Nr.4 Tirane

 

4.Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.