8
8

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

//Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Ruajtja e dokumentacionit në sistemin arkivor të insititucionit bëhet në përputhje me kuadrin ligjor për arkivat në R.Sh.Afatatet e ruajtjes së dokumentave

Neni 7/1/h

2021-03-31T09:11:17+02:00

About the Author: